Сургалтын алба

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Тус алба нь сургуулийн сургалтын процесс, технологид хяналт тавьж, сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан хянах, сургалтын чанарыг сайжруулах зорилго тавин  ажилладаг бөгөөд сургалтын бодлого, зохицуулалтын дараах чиг үүрэг бүхий ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.

Үүнд: 

 • Мэргэжлийн тэнхимүүдийн үйл ажиллагааг хянах, зохицуулах
 • Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, батлах, 

 

Өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын зааварт нийцүүлэх, батлагдсан дүрэм журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих

 • Сургалтын үйл ажиллагааны чанар, зохион байгуулалт, эцсийн үр дүнд 
 • Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, ашиглахад хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны хувийн бичиг баримт хадгалах
 • Оюутанд кредит системийн талаар мэдээлэл өгөх, оюутны сурах үйл явц

 

Улирлын голч дүнд хяналт тавих

 • Элсэлт ба төгсөлтийн ажлыг зохион байгуулах 
 • Сургалтын ба сургуулийн талаарх мэдээ, тайланг холбогдох яам, удирдах. байгууллагад хугацаанд нь гаргаж өгөх
 • Нийт оюутнуудтай холбоотой шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг шийдвэрлэх, бүх төрлийн тодорхойлолт олгох
 • Орон тоонд ажиллах багш нарыг судалж, захирлын дэргэдэх зөвлөлд 
 • Багш нарын ажлын үр дүнг нэгтгэх, дүгнэх, цагийн тооцоо гаргах 
 • Сургалтын процесс тасралтгүй явагдах нөхцөл бололцоогоор хангах
   

 

Сургалтын алба

Төв байр, 207 тоот

Утас: 462027

 

Л.Ариунбат

Дэд профессор
Албаны дарга

Б.Туяа

Доктор
Хөтөлбөрийн чанарын ахлах мэргэжилтэн

 

Г.Жавхлан-төгс

Мэргэжилтэн

 

Г.Тэргэл

Мэргэжилтэн

 

 

С.Долгорсүрэн

Мэргэжилтан

О.Цэнгүүмаа

Мэргэжилтэн

 

 


2014-2015 оны хичээлийн жилийн ажлын тайлан