Төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

Стратеги төлөвлөлтийн алба нь 2018 оны 3 сараас эхлэн Төлөвлөлтийн ажлын хэсэг гэсэн нэртэй болж ерөнхий захирлын шууд удирдлага дор ажиллаж байна.

Төлөвлөлтийн ажлын хэсгийн зорилго

Сургуулийн үнэт зүйлс болон боловсролын  зорилгод нийцсэн хөгжлийн төлөвлөгөө, бүтэц зохион байгуулалт, дүрэм журмыг боловсруулж судалгаа, шинжилгээтэй түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд чиглэнэ.

2017-2018 оны хичээлийн жилд дараах стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

  • 2013-2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөг дотоод ба гадаад орчны нөхцөл байдалд тулгуурлан шинэчлэн сайжруулах
  • Сургуулийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд нийцсэн бүтэц зохион байгуулалт, дүрэм журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох
  • Сургууль нь дэлхийн стандартад нийцсэн төсөв төлөвлөлтэй, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэн гаргадаг, мэргэжлийн чиг хандлага болон түүний үнэ цэнийг бий болгох арга замуудыг боловсруулж хэлэлцэн шийдвэрлэх
  • Алба, хэлтэс, тэнхим тус бүрдээ сургуулийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тохируулж, хөгжих.

 

Төлөвлөлтийн ажлын хэсэг /Өрөөний дугаар – А303 тоот/

 

 

Төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

ОУУБИС Төв байр, А302 тоот

Утас: 462027

 

И Сон Чил

Доктор (Ph,D), дэд профессор 
Төлөвлөлтийн ажлын хэсгийн дарга

sungchillee@gmail.com

Ц.Нарангэрэл

Мэргэжилтэн

nara1gd@yahoo.com

О.ЧОЁНДЭМБЭРЭЛ

Жолооч