Эдийн засгийн тэнхим

2010 онд Эдийн засгийн тэнхим байгууллагдсан Одоогоор 2 мэргэжлийн 8 анги 330 гаруйн оюутан, үндсэн 7 багштай ажиллаж байна.

Мэргэжлийн ангиуддаа эдийн засгийн болон менежментийн суурь ба мэргэшүүлэх хичээлүүдийг заахаас гадна УБИС-ийн бусад мэргэжлийн ангиудад эдийн засгийн онолын хичээллийг заавал судлах ерөнхий суурь хичээлийн хүрээнд зааж, эдийн засгийн онолын суурь мэдлэгийг олгож байна.

Зорилго:

Эдийн засаг, менежментийн чиглэлээр мэдээлэл цуглуулах боловсруулах чадвартай, зохих түвшний мэдлэг эзэмшсэн, сурах, судалгаа хийх чадвартай, нийгэм эдийн засгийн аль ч салбарт ажиллах боломжтой мэргэжилтэн бэлтгэх, сургуулийн нийт суралцагчдад эдийн засгийн онолын суурь мэдлэг олгоход чиглэгдэнэ.

Зорилт:

 • Тэнхимийн багш нарын заах арга, оюутантай ажиллах арга барил ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх, тэднийг судалгаа шинжилгээний ажилд дадлагажуулах, эрдмийн зэрэг хамгаалуулах
 • Тэнхимийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад эдийн засгийн ба менежментийн судалгааны арга барил, чадвар, дадал олгох
 • Тус сургуулийн мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудад эдийн засгийн онолын мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх
 • Эдийн засгийн салбарын мэргэжлээр магистр, докторын түвшинд суралцагчдад мэргэжлийн зөвлөлгөө өгөх, удирдаж хамгаалуулах
 • Мэргэжлийн чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх ажилд оролцож, гадаад дотоодын эрдэмтэдтэй хамтран ажиллах

Эзэмшүүлэх мэргэжлүүд:

ЭЗЭМШҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛҮҮД

МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

Олон улсын эдийн засаг

Олон улсын эдийн засаг, Бизнесийн эдийн засаг, менежментийн мэргэжил хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн болох
Аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах чадвартай болох
Эдийн засаг, менежментийн судалгааны аргыг эзэмшин аливаа байгууллагын эдийн засгийн үйл ажиллагаанд судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, ирээдүйг таамаглах, прогноз хийх чадвартай болно
Хүнийг удирдах, чиглүүлэх, идэвхижүүлэх, манлайлах, илтгэх чадварын дадлага эзэмших боломжтой.

Бизнесийн эдийн засаг, менежмент

Сургалтын орчин, материаллаг бааз

Тус тэнхимийн багш бүр мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлүүдээ өөрийн хэвлүүлсэнэ ном сурах бичиг, мэргэжлийн эрдэмтдийн зохиол бүтээлээс уншиж судалсны үндсэн дээр хичээл заана. Техник хэрэгсэл ашиглан лекц семинарыг үзүүлэх материал ашиглан гүйцэтгэнэ.

Багшлах бүрэлдэхүүн

    МЭРГЭЖИЛ ЗААДАГ ХИЧЭЭЛ СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Сургалт, ЭШ эрхэлсэн дэд захирал, Эдийн засгийн салбарын эрхлэгч

Ц.Сүхбаатар

Доктор/Sc.D/ профессор

 

Эдийн засагч

 • Хөгжлийн эдийн засаг, НХААЭЗ

Монгол улсын хөгжлийн бодлого

Тэнхимийн эрхлэгч

А.Хандмаа

Доктор/Ph.D/

a_khandmaa@yahoo.com

Инженер эдийн засагч

 • ХНМ, Удирдлагын сэтгэлзүй, ОУХудалдаа

Байгууллагын хүний нөөцийн менежмент, Дээд боловсролын менежмент

Ахлах багш

С.Дэлгэрмаа

Магистр

deegii0903@yahoo.com

Бизнесийн удирдлага

 • Эдийн засгийн онол, ЖДҮМ, Олон улсын бизнес

Бүтээгдэхүүний үнэ, үнийн бодлого

Ахлах багш

Т.Булган

Доктор

bu_bulgaa@yahoo.com

Эдийн засагч

 • Микро, Макро эдийн засаг, Менежментийн эдийн засаг, Эконометрик, Үйлдвэрлэлийн эдийн засаг, Эдийн засгийн судалгаа шинжилгээ

Хүмүүн капиталын үр дүнг тооцох

Ахлах багш

Ц.Энхцэцэг

Магистр

eku_eku09@yahoo.com

Эдийн засагч

 • Олон улсын эдийн засаг, Микро эдийн засаг,Эдийн засгийн онолын үндэс, Хөдөлмөрийн эдийн засаг, Эдийн засгийн өсөлтийн онол

Хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөн

Багш

В.Отгонжаргал

Магистр

jagaana951@gmail.com

Бизнесийн удирдлага

 • Математик загварчлал, Статистикийн онол, Үндэсний эдийн засаг, Хэрэглээний статистик